Antrepo Nedir ?

antrepo

Antrepo, Fransızca’dan dilimize geçmiş bir kelimedir. Kelime anlamı, gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiyedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranacak kosulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar esyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması hâlinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir.

Antrepo; gümrüklenmiş ticari niteliğe sahip eşyaların konulduğu, gümrük mevzuatı vesair yasal düzenlemelerin uygulandığı kapalı veya açık alanlardır. Ticari nitelikli bir eşyanın üzerinde hak sahiplerinin sahip olma (mülkiyet) ile kullanım (tasarruf) hakları gibi iki önemli hakkı bulunmaktadır.

Kişiler uluslararası ticarete konu olan malın gümrüklenmesi ile birlikte; eşyanın mülkiyet haklarını üzerlerinde tutarlarken, gümrük vergisi, resim ve harçlar gibi borçları nedeniyle kamu idaresine (gümrük idaresi) tasarruf haklarını belirli süreliğine terk etmektedirler. Eşyanın üzerindeki vergi resim ve harçlar gibi kamuya olan borçları ödendiği zaman kamu üzerindeki tasarruf hakkını mülkiyet hakkına sahip olan kişiye devretmektedir. Bu nedenle kişiler kamusal borçlarını ödemedikleri takdirde eşyalar borç ödenene kadar kamu idaresinin gözetiminde antrepo adı verilen yerlerde depolanmaktadır. Söz konusu bu sürece ise antrepo rejimi adı verilmektedir.

Depo ve Antrepo Arasındaki Farklar
Antrepolarda eşyalar ile ilgili bir vakit sınırlaması yoktur. Ancak geçici depolamalarda eşyaların belli bir süresi vardır. Örneğin deniz yoluyla gelen eşyalar geçici depolarda 45 gün boyunca tutulabilirler. Diğer ulaşım yolları ile gelen ürünler ise en fazla 20 gün boyunca depolarda tutulabilirler. Antrepoya alınan ürünler belli bir gümrükleme işleminden geçirilir. Ancak geçici depolarda tutulan ürünler gümrük işlemleri düzenlenene kadar bekletilir. Antrepolardaki ürünlere elleçleme işlemi uygulanırken depolarda tutulan eşyalara bu işlem sınırlı ölçüde uygulanmaktadır.

Antrepo İşleticisinin Sorumlulukları
İşleticilerin herhangi bir ceza almamış olması gerekmektedir. Depolama yerleri açmak isteyenler öncelikle gümrük müdürlüğüne dilekçe ile başvururlar. Adli sicil belgesi, tam adres, kira kontratosu veya tapu senedi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, resmi bir kuruluştan alınan kroki, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yangın söndürme ve ışıklandırma sistemi ile ilgili tedbirlerin alındığına dair belge, vergi mükellefiyet belgesi ve taahhütname belgelerinin tam olması şartı mevcuttur. İşletici eşyaların güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamakta yükümlüdür. Deniz, hava veya iç gümrük idarelerine mutlaka bitişik bir konumda depo bulunmalıdır. Eşyaların giriş çıkışlarında sorun yaşanmaması adına belli bir açık ve kapalı alan bulunacak şekilde dizayn edilmelidir. İşletici tüm yangın söndürme ve aydınlatma tesisatını uygun bir şekilde yapmak ve denetleyerek kontrolünü sağlamak zorundadır. Eşyaların yüklenmesi ve indirilmesi için de teknik donanım önceden hazırlanmış olmalıdır.
Tüm bunların yanı sıra depoda çalışacak memur içinde çalışma yerinin ayarlanması gerekmektedir. İşletici tüm bunların gerçekleştirilmesini sağlamak ve devamlılığının gelmesini kontrol etmek ile yükümlüdür.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment