Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

belge-duzenleme

GPS (Genel Prefanslar Sistemi) çevresinde prefans tanıyan ülkelerin Türkiye´ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belgelerdir.

İhracatçı tarafından düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) belgeleri resmi tasdik makamı olarak sadece yetkilendirilmiş odalardan birine tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Odamız resmi tasdik makamı olarak yetkilendirilmiştir.

Dış Ticaret Servisi, odamıza kayıtlı olan firmaların Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin, tasdiki ve diğer işlemlere yönelik taleplerini yerine getirmektedir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlendiği Ülkeler

  • Rusya Federasyonu
  • Japonya
  • Beyaz Rusya
  • Ukrayna
  • ABD
  • Avustralya
  • Kanada
  • Yeni Zelanda

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin Düzenlenme Şekli

Forma A belgesinin İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, unvan ve adreslerin dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

Belge doldurulurken 8. Kolona 5, 6 ve 7. kolonlarda beyan edilen her bir mal için ayrı ayrı:

Malın tamamı Türk menşeli olması halinde bütün ülkeler için “P” harfi;
İthal girdisi bulunması halinde, Form A belgesinin arka sayfasındaki yazılı kurallar dikkate alınır.

Dış Ticaret Servisi Tarafından Yapılacak Tasdik İşlemleri

İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri Form A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun şekilde 4 nüsha olarak düzenlenen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), faturanın kaşelenip imzalanmış bir fotokopisi ile birlikte Dış Ticaret Servisine verilir. Dış Ticaret Servisimiz belgeleri kurallarına uygun olarak doldurulup doldurulmadığına kontrol edip, teşvik edici belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar. Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra nüshalar imza atmaya yetkili kişi tarafından imzalanır ve odaya ait mühürle tasdik edilir. Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi)´nin beyaz renkli nüshalarından biri fatura fotokopisi ve dilekçe alıkonulur Diğer nüshalar ihracatçıya verilir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Tasdiki İçin Dış Ticaret Servisimiz Tarafından İstenecek Evraklar
Yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi
Üretici Firmaların, Kapasite Raporu
Üretici Firma Değilse, İmalatçı Faturası

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) Sonradan Verilmesi
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin), hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenememiş olması durumunda, mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içerisinde düzenlenebilir.

Bu durumda ihracatçı;
Çıkış İşleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek, odamıza yazılı talepte bulunur. (Ek:22)
Usulüne uygun olarak doldurulmuş Form A (Özel Menşe Şahadetnamesini) kaşeleyip imza edip talep yazısına ekler.
Çıkış işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi dilekçeye eklenir.
İhracattan sonra verilen Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “11.” sütununa Dış Ticaret Servisimiz tarafından “ISSUED RETROSPECTIVELY” kaşesi vurulur.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi
Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, odamıza başvurarak Form A (Özel Menşe Şahadetnamesinin) ikinci bir nüshasının düzenlenmesini bir dilekçe ile (Ek:23) başvurarak talep edebilir. İlk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci nüshanın beyaz üzerine yeşil meneviş renkli nüshası dahil “11.” sütununa Dış Ticaret Servisimiz tarafından “DUPLICATE” kaşesi vurulur.
İhracat işleminin yapıldığına dair gümrük çıkış beyannamesinin fotokopisi ve yurtdışına kesilen, Türkçe fatura fotokopisi, dilekçeye eklenir.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), eşliğinde yapılan ihracat işlemlerinde, eşyanın varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması durumunda: belgenin alıcıya ilişkin kutusuna, sevkiyatın yapılacağı ülke ve ilgili firmanın unvanı ile detay bilgilerinin yanı sıra “in the name of………” ibaresinin yazılması koşuluyla, ihracat beyannamesinde bildirilen alıcı firma da belirtilebilir. Ayrıca, ithalatçı firma tarafından, “in the name of………” ibaresinin alıcı ile ilgili bilgilerin kaydedildiği kutu yerine ihracatçı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kutuya dercedilmesi de mümkündür.

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi), biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, üçü beyaz renkli olan dört nüshalık takımdır. Bütün nüshaların (Ek:24) 12. sütununun sağ alt köşesinin firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmesi gerekmektedir.alto.org.tr

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment