Gümrük Beyannamesi Hakkında Merak Edilenler

gcb

1-) Gümrük beyannamesi nedir?
Gümrük idarelerine, yurda girecek veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak istenen eşyaya ilişkin özelliklerini boyutlarını niteliklerini belirten yazılı beyan belgesine denir.

2-)Kaç nüsha düzenlenir? Bu nüshalar nerelere gönderilir?

1. nüshası ihracat ve/veya transit işlerinde kullanılır.
2. nüshası istatistiki amaçla kullanılır.
3. nüsha ihracatta gümrük idaresince mükellefe verilir.
4. nüsha, transit rejiminde çıkış gümrük idaresinde kalacak nüshadır.
5. nüsha, transit rejiminde, varış gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine gönderilecek teyit nüshasıdır.
6. nüsha, ithalat işlemlerinde kullanılır. bu nüsha aynı zamanda antrepo rejiminde de kullanılır.
7. nüsha, istatistiki amaçla düzenlenen nüshadır.
8. nüsha ise, ithalatta gümrük idaresince mükellefe verilen nüshadır.

3-)Gümrük beyannamesi yerine geçebilecek belgeler nelerdir?
İlgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Déclaration en Douane gibi belgeler gümrük beyannamesi olarak kabul edilir.

4-)Gümrük tarafından doldurulacak yerler nereleridir?
A Kutusu:
Sevk-İhracat/ Varış Gümrük İdaresi
“Sevk-İhracat Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 1, 2, 3 ve 4 no.lu nüshalarında,
“Varış Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almakta olup, sevk-ihracat gümrük idaresi veya varış gümrük idaresince tescil tarihi ve sayısı resmi mühür ile mühürlenir.
Beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası da bu kutuya kaydedilir.
Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.
B Kutusu :
Hesap Detayları
Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Bu kutuya faturanın “FOB” olarak düzenlendiği hallerde, eşyanın navlun bedeli ile sigorta bedeli kaydedilir. KDV matrahını oluşturan unsurlar da bu kutuya yazılır ve burası KDV hesaplama tablosu olarak kullanılır. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.
C Kutusu :
Hareket Gümrük İdaresi
Bu kutu, beyannamenin tüm nüshalarında yer almaktadır. Sadece transit rejiminde kullanılır. Bu kutuda transit işleminin başladığı gümrük idaresinin tescil tarihi ve sayısı ile resmi mührü ve beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası yer alır.
D Kutusu :
Hareket Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Hareket gümrük idaresince transit ve ihracat işlemlerinde muayene sonuçlarını göstermek için kullanılır. Atanan muayene memurunun ve gümrük memurunun sicil numarası bu kutudaki
“Mühür” yazısının sol tarafına yan yazılarak imzalanır. Sevk/ihraç işleminde, bu kutuya E kutusu ile ilgili işlemlerin tamamlanması sonrasında takılan mührün adedi ve kimliği gümrük memuru tarafından belirtilir ve yapılan muayenenin sonucu muayene memuru tarafından adı, soyadı ve sicil numarası ile birlikte yazılarak imzalanır. Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket idaresi tarafından sürenin bitim tarihi ilgili satıra yazılır. Sürenin saat olarak verilmesi halinde sürenin bitim tarihinin yanında sürenin sona ereceği saatte parantez içinde belirtilir.
İdarenin mührü, “Mühür” yazısının altına basılır.
E Kutusu :
Sevk-İhracat Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 1 no.lu nüshasının arka sayfasında yer almaktadır. İhracat ve transit işlemlerinde muayene sonucuna ilişkin bilgiler bu kutuya yazılır. Burada muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası bulunur. Eşyanın kimya haneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, bu kutuya eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır.
F Kutusu :
Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından
55 no.lu kutunun doldurulması halinde, eşyanın aktarılmasına izin veren gümrük idaresi tarafından takılan yeni mühürlerin adedi ve kimliği belirtilir ve imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle tasdik edilir.
G Kutusu :
Yetkili Gümrük İdaresinin Onayı
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarının arka sayfasında yer almaktadır.
Taşıyıcı tarafından 56 no.lu kutuya kaydedilen bilgiler ve alınan önlemler, gümrük idaresi tarafından bu kutuda tasdik edilir. Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, gümrük idaresince tasdik gerekmez.
H Kutusu :
Sonradan Kontrol
İkinci bir düzenlemeye kadar boş bırakılır.
I Kutusu :
Varış Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshaların arka sayfasında yer almaktadır. Bu kutu, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp biten transit işlemlerinde varış idaresi tarafından doldurulur.Bu kutunun sol tarafına varış tarihi, mühür kontrol sonucu ve eşyaya ilişkin açıklamalar yazılır. Kutunun sağ tarafı ise, ilgili 5 no.lu nüshanın geri dönüş tarihi ve kayıt sayısı yazıldıktan sonra imzalanır ve mühürlenir.
J Kutusu :
Varış Gümrük İdaresi Kontrolü
Bu kutu, beyannamenin 6 no.lu nüshasının ön ve arka sayfasında, 7 ve 8 no.lu nüshalarının ön sayfalarında yer almaktadır. İthalat işlemlerinde kullanılır.
6 no.lu nüshanın ön sayfasındaki J kutusunun sol tarafına atanan muayene memurunun sicil numarası yan yazılarak imzalanır. Muayene sonucuna ilişkin bilgiler, muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası ile birlikte yer alır. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, beyan sahibi tarafından yapılan tahakkukun uygun bulunması durumunda, muayene memuru tarafından “Beyan edilen vergiler uygun bulunmuş ve tahakkuk ettirilmiştir.” kaydı düşülür. 6 no.lu nüshanın arka sayfasındaki J kutusuna ise, eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır. Ayrıca, mükellef tarafından vergilerin yanlış hesaplandığı veya yapılan kontrollerin beyana uygun olmadığı hallerde, durum, muayene memuru tarafından bu kutuya müzekkere şeklinde kaydedilir. Yapılan vergi tahakkuku beyan sahibine tebliğ edildikten sonra bu kutuya “Vergi tahakkukuna itirazım yoktur/vardır.” ifadesi ile tarih yazdırılarak imzalattırılır. Vergi tahakkukunun kesinleşip tahsil edilmesi sırasında veznedar tarafından beyannameye kaydedilmesi gereken vezne kaydı da bu kutuda gösterilir.

Bunu da oku :  İhracat Nasıl Yapılır ?

5-)Gümrük beyannamesi kaç bölümden oluşur?
Birinci alt-bölüm: Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu yazılır.
İkinci alt-bölüm: İhracat işlemlerinde 1, 2, 3 veya 9 kodlarından uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.
Üçüncü alt-bölüm: Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu yazılır.
Aynı form hem ihracat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme
“EU” veya “EX” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.

6-)Gümrük beyanamesi nasıl doldurulur?

1- Gönderici/İhracatçı :
Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. “No” kısmına sadece
ihracatçının vergi numarası yazılır.Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinde bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak, gönderici/ihracatçı isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

3- Formlar:
Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.
Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır. Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

4- Yükleme Listeleri:
Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.

5- Kalem Sayısı:

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

6- Kap Adedi:
Söz konusu sevkiyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.

7- Referans Numarası:
Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için
İlgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.

8- Alıcı:

Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Alıcının Türkiye’deki bir serbest bölgede faaliyet gösteren kişi olması halinde, vergi numarası da yazılır. Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “ekli liste” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir. Bilgisayar sistemine dâhil olmayan gümrük idarelerinde, bu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılarak, alıcıların isim ve adreslerine ilişkin liste beyannameye eklenir.

9- Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci:

İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.

10- Gideceği Ülke:
İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu yazılır.

11- Ticaret Yapılan Ülke:
Bu kutuya ihracat yapılan ülkenin kodu yazılır.

13- Tarım Politikası:
Bu kutu boş bırakılır.

l4- Beyan Sahibi / Temsilcisi:
Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, ,gönderici/ihracatçının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.

15- Çıkış/İhracat Ülkesi:
Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.

15a- Çıkış Ülkesi Kodu:
İlgili ülkenin kodu yazılır.

15b- Çıkış Ülkesi Bölge Kodu:
Bu kutu boş bırakılır.

16- Menşe Ülke:

Bu kutu, menşe ülke kodunun 34 a ’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır. Bilgisayar sistemine dâhil olmayan gümrük idarelerinde, eşyanın menşe ülkesinin yazılır. Birden fazla menşe söz konusu ise, “çeşitli” ibaresi yazılır.

17- Gideceği Ülke:
Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı (Ek 9) yazılır.

Bunu da oku :  EUR-MED Dolaşım Sertifikası

17a- Gideceği Ülke Kodu:
Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin kodu (Ek 9) yazılır.

17b- Gideceği Ülke Bölge Kodu:
Bu kutu boş bırakılır.

18- Çıkıştaki Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke:
*Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıt aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.
İkinci alt-bölüme, taşıt aracının (veya bir çok taşıt aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.
Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır. Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz. Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

19- Konteyner :

İhracat veya transit işlemlerinin tamamlanması sırasında, Türkiye’den çıkışta sınırı geçerken olması öngörülen duruma göre aşağıdaki kodlardan biri yazılır:
Eşya konteynır ile taşınıyorsa “1”, eşya konteynır ile taşınmıyorsa “0”.

20- Teslim Şekli:

*Üç alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod yazılır.
İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı yazılır.
Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.

21- Sınırı Geçecek Hareketli Taşıt Aracının Kimliği ve Kayıtlı Olduğu Ülke:
*İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye’den çıkışta sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracının cinsinden
(karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır. Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıt aracının bulunması halinde, hareketli taşıt aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır.
Örneğin, Gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıt aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıt aracı çekicidir.
İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıt aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.
Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.

22- Döviz ve Toplam Fatura Bedeli:
*İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu yazılır.
İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.

23- Döviz Kuru:
Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

24- İşlemin Niteliği:
Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.

25- Sınırdaki Taşıma Şekli:
Türkiye sınırlarının terk edilmesi sırasında kullanılması düşünülen hareketli taşıt aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod yazılır.

26- Dâhili Taşıma Şekli:
Dâhili taşıma şekline uygun kod yazılır.

27- Yükleme Yeri:

*İki alt-bölümden oluşmaktadır.
,Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye sınırından çıkması öngörülen hareketli taşıt aracına eşyanın yüklendiği yerin adı yazılır.
İkinci alt-bölüm ise boş bırakılır.

28- Finansal ve Bankacılık Verileri:

Bu kutunun ilk satırına ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. İkinci satırına ise kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.

29- Çıkış Gümrük İdaresi:
Eşyanın Türkiye topraklarını terk edeceği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.

30- Eşyanın Bulunduğu Yer:
Eşyanın muayeneye tabi tutulacağı yerin tam adı yazılır. Ancak, çıkış eşyasının fabrika sahaları, antrepolar ve geçici depolama yerleri gibi yerlerde bulunması durumunda, son yükleme yerinin adı yazılır.

31- Kaplar ve Eşyanın Tanımı – Kapların Marka ve Numaraları – Konteynır
No( lar )ı – Adet ve Cinsleri:
Kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresi yazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ihracat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. “Eşya Kodu” başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkân verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler de gösterilmelidir. Konteynır kullanılırsa, konteynırları tanıtan markalar da bu kutuya kaydedilmelidir. 16 no.lu kutuya “çeşitli” ibaresi yazılması halinde, bu kutuya söz konusu eşyanın menşei ülkesinin adı yazılabilir.

32- Kalem No:

*Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

33- Eşya Kodu:
Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu ( G.T. İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,
İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,,
Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının
onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.

34- Menşe Ülke Kodu:

34a- Eşyanın menşe ülkesinin kodu yazılır.
34b- Bu alt-bölüm boş bırakılır.

Bunu da oku :  İhracat Muhasebesi 1

35- Brüt Ağırlık (Kg) :
Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteynır ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.

37- Rejim :
*İki alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan (Ek 14) uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi, sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

38- Net Ağırlık (Kg) :
31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

39- Kota:
Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.

40- Özet Beyan:
Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

41- Tamamlayıcı Ölçü :
Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.

44- Ek Bilgi, Sunulan Belgeler; Ön İzinler:

Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İhracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, konşimento numarası, vb). Ayrıca, Türkiye gümrük bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket gümrük idaresince belirlenen güzergah da bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

46- İstatistikî Kıymet:
22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistikî kıymeti yazılır.

47- Vergilerin Hesaplanması:
*Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.
Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar;
İkinci alt-bölüm boş bırakılır.
Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;
Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;
Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli (Ek 15 ikinci bölüm);
Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.
Bilgisayar sistemine dâhil olmayan gümrük idarelerinde, ikinci alt bölüme vergi matrahı yazılır ve bu tablonun kullanılması sırasında vergi matrahı ve tutarı rakamlarının ayrılan alanlara sığmayacağının anlaşılması halinde, “Vergi Matrahı” ibaresinin ve “Tutarı” ibaresinin yanına yazıyla “Bin TL” yazılarak, tutarlar üç sıfır eksiği ile tabloya kaydedilir.

48- Ödemenin Ertelenmesi:

İhracatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.

49- Antreponun Tipi ve Kodu:
Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için Müsteşarlıkça
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.

54- Yer ve Tarih :
Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır, adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

6-)Gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine tesliminden sonraki aşamaları nelerdir?

Gümrük idarelerine verilen beyannameler, ilk olarak usulüne uygun olup verilip verilmediği, içermesi gereken bütün bilgileri içerip içermediği ve eklenmesi zorunlu olan belgelerin eklenip, eklenmediği bakımından kontrol edilir. eğer kontrol olumlu bir sonuç vermişse tescilleri yapılır. tescil işlemi, beyannamenin üzerine, sayı, tarih verilmesi ve tescili yapan memur tarafından ad, soyadı belirtilmek suretiyle imzalandıktan sonra, gümrük idaresinin resmi mührü vurularak sonuçlandırılır. tescil edilen beyannameler, ilgili tecil defterine de kaydedilir.

7-)Gümrük beyannamesinde yeşil-sarı-kırmızı şeritlerin anlamı nedir? Ne işe yarar?

Yeşil : Gümrük beyannamesinin yanında bulunan 3mm’lik yeşil şerit malların gümrükten kontrolsüz ve belgesiz geçmesini sağlayan şerittir
Sarı : Gümrük beyannamesinin yanında bulunan 3mm’lik sarı şerit malların gümrükten sadece belge kontrolü ile geçmesini sağlayan şerittir.
Kırmızı: Gümrük beyannamesinin yanında bulunan 3mm’lik sarı şerit malların gümrükten hem belge kontrolü hem de malların kontrol edilmesinin sağlayan şerittir.

(Visited 23 times, 10 visits today)

Related posts

Leave a Comment