Gümrük Çıkış Beyannamesi

para-yuk-gemisi

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.
Gümrük Birliğine girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde Tek Tip Gümrük Beyannamesi kullanımı getirilmiştir.

Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz. Gümrük beyannamelerinin tescili gümrüklerde tutulan deftere usulü dairesinde kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamamlanmaktadır.

Tek Tip Gümrük Beyannameleri 8 (sekiz) nüsha düzenlenmektedir.

1. Nüsha:
ihracat ve/veya transit işlemlerinde kullanılmaktadır. ihracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.
2. Nüsha: istatistiki amaçla kullanılmaktadır. ihracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.
3. Nüsha:
ihracatta gümrük idaresince mükellefe verilir. Kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılmaktadır. Talep halinde ihracat beyannamelerinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilir veya ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.
4. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır. Çıkış gümrük idaresinde kalacak olan nüshadır.
5. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır. Varış gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine gönderilecek teyid nüshasıdır.
6. 7.8.Nüsha: ithalat işlemlerinde kullanılmaktadır. ilk nüsha gümrük idaresi nüshası,ikinci nüshası istatistik nüshası ve üçüncü nüshaları da mükellef nüshası olarak kullanılmaktadır.

Gümrük Beyannamesinin 33 nolu kolonunda eşya kodu kısmına ihrac edilecek malın 12 rakamdan oluşan GTiP-Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu yazılır.
Dünyada mevcut tüm eşyayı kapsayan sınışandırma sistemi olan Armonize Sistemde 5019 ayrı kategorideki eşya 6 rakamlı bir kodlamayla sınışandırılmıştır. ilk iki rakam fasıl numarasını, ilk dört rakam eşyanın pozisyon numarasını, ilk sekiz rakam kombine nomanklatür kodunu, ilk on rakam milli alt açılım numarasını, oniki rakam gümrük tarife istatistik pozisyonunu oluşturur. Eşya kodunun yanlış yazılması durumunda Gümrük idaresi üç katı ceza alır.Gümrük Beyannamesinin 20 nolu alanında malın teslim şekli (ıncoterms), 22 nolu alanda sigorta ve navlun dahil CIF/ABD Dolar değer, 46 nolu alanda güvertede teslim fiyatı olan FOB/ABD Dolar değeri yazılmalıdır. 46 nolu alanda beyan edilen FOB değerin DAB’a bağlanmasıyla kambiyo taahhüdü kapanacaktır.ihracatçının gümrük çıkış için yapması gerekenleri genel olarak özetlemek gerekirse;

 • Sunulacak belgelerin hazırlanması ve temini,
 • Belgelerin ilgili çıkış gümrüğüne verilmesi,
 • ihraç konusu malın tek tip gümrük beyannamesinde belirtilen hususlarla uygunluğunun tespiti için muayene edilmesi. ilgili
  Gümrük idaresinde Beyanname üzerindeki bilgilerle belgeler karşılaştırılır ve bu aşamada ihraç konusu malın muayenesi ve
  yüklenmesi için ilgili belgeler muayene memuruna verilir. ihraç konusu malların bulunduğu yere gidilerek, beyannamede belirtilen hususlara uygunluğunun tespiti için muayene işlemi yerine getirilir.
 • Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın yüklenmesi. Malın Beyannamede belirtilen hususlara uygunluğu tespit edildikten sonra kolcu nezaretinde yükleme işlemine başlanır. Bu arada, ilgili nakil vasıtasına yüklenen ihraç konusu mal kurşun mühür altına alındıktan sonra, nakliyeci firma tarafından tanzim edilen karne veya manifestoların, ilgili memurlar tarafından beyannameye uygunluğu tetkik edilerek tescil işlemi yapılır ve araç yurt dışına sevkedilir.
 • Tek tip gümrük beyannamesinin kapatılması ve nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi Karne veya manifestonun tescil işlemi yapıldıktan sonra, Beyanname üzerinde gerekli açıklamayı veren kolcu beyannameyi ilgili muayene memuruna iade eder.
 • Çıkış işlemini yapan Gümrük idaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilir.
 • ıkış işlemleri iç gümrükle yapılıyorsa eşyayı taşıyan aracın fiilen yurtdışına çıkışının yapıldığı Kapı Gümrük idaresince teyit edilmesini müteakip, iç gümrük idaresi Tek Tip Gümrük Beyannamesini kapatarak nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi işlemi yapılır.
Bunu da oku :  Ata Karnesi Nedir, Nasıl Alınır?

kobishowroom.blogcu.com

ADS
(Visited 409 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment