Konşimento

gumruk kontrol

Konşimento, ya da taşıma senedi üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar mercii den başlıyarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli evraktır. Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge, alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir. Alıcı ,bubelge olmaksızın malları teslim alamaz.

Konşimento çeşitleri
Tarifeli Seferler ( Liner): Tarifeli sefer ise yükleme ve boşaltma limanı önceden belirlenmiş ve bu limanlar arasında düzenli ve belirli aralıklarla yapılan seferleri ifade etmektedir. Tarifeli seferlerde kullanılan konşimentolar şunlardır;

1- Düzenli Hat Konşimentosu (Liner Bill of Lading)

2- Konteyner Konşimentosu (Container Bill of Lading)

3- Kombine Taşıma Konşimentosu (Combined Transport Bill of Lading)

4- Tek Konişmento(Through Bill of Lading)

5- Freight Forwarder Konişmentosu

Tarifeli olmayan sefer ( Tramp ): Belirli bir plan dahilinde sefer yapmayan taşınacak eşyanın bulunduğu limanlara gidilerek yapılan seferleri ifade eder.

1- Tesellüm konişmentosu (Received Bill of Lading)

2- Yükleme konişmentosu (Shipped Bill Of Lading)

Konşimento sözlükte ne anlama gelmektedir?
Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı.

Konşimento ne demek?
(Bili of lading) Deniz yoluyla taşımacılıkta, taşman malı temsil etmek üzere taşıyan, donatan veya kaptan tarafından düzenlenen kıymetli evrak niteliğinde bir Emtia Senedidir. Taşınmak üzere teslim alman, fakat henüz gemiye yüklenmemiş olan mallarla ilgili olarak, yükletenin isteği üzerine düzenlenen konşimentoya “tesellüm konşimentosu” denir. Malm gemiye yüklenmesinden sonra düzenlenen konşimento ise “yükleme konşimentosu” adını alır. Ticaret Kanunumuzda konşimento konusu düzenlenmiş bulunmaktadır (TTK. m. 1097- 1118) Konşimentolar ada yazılı olabilecekleri gibi, emre ya da hamiline yazılı da olabilirler. Uygulamada daha çok emre yazılı şekilde düzenlenmektedirler. Gönderenin ya da yükletenin adına veya emrine düzenlenebilirler. Konşimento, taşınan malı temsil eder, o bakımdan konşimentonun devredilmesi,malın teslim edilmesi sonucunu doğurur. Konşimento gereğince kendisine mal teslim edilecek olan, veya emre yazılı konşimento durumunda, ciro ve teslim ile konşimentoyu devralan kimse malları teslim almaya yetkilidir.

Kara yolu taşıma senedi; Uluslararası nitelikteki CMR (Convention Marchandises Routiers) anlaşmasının hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir ve taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir. Navlun komisyoncusu veya taşımacılık şirketi tarafından alıcının adına düzenlenir. Malların belirtilen şartlarla taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren hukuki bir delildir. Malların mülkiyetini temsil etmediği için ciro edilemez.

Üç orijinal nüsha olarak düzenlenir. Birincisi yükletene verilir, ikincisi mallara eşlik eder, üçüncüsü de taşımacıda kalır. Yükleten, mallar yolda iken taşımacıya talimat vererek taşımayı durdurma, teslim yerini değiştirme veya malların belgede ismi yazılı alıcıdan başka bir şahsa teslimini isteme hakkına sahiptir. Bu hak belgenin ikinci orijinalinin belgede adı yazılı alıcıya verilmesi üzerine hükümden düşer. Anılan, hakkını, kullanmak istediğinde yükleten belgenin birinci orijinalini taşımacıya ibraz etmelidir. Bu durumda yeni talimat belgeye kaydedilir. Yükleten aynı zamanda taşımacıya garanti vermelidir.

Hava yolu taşıma senedi; (Airwaybill/AWB) Hava yolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren makbuzdur. Mallar üzerinde tasarruf etme yetkisi vermez. Varış hava limanında gümrük işleminin tamamlanmasından sonra mallar belgede ismi yazılı alıcıya teslim edilir. Alıcı yerine alıcının bankası adına da düzenlenebilir. Bu durumda banka varış yerindeki hava yolu şirketine vereceği yazılı talimatla malları alıcıya teslim ettirir. Hava yolu taşıma senedi biri alıcıya, biri yükletene, biri de hava yolu şirketine ait olmak üzere 3 orijinal ve 9 kopya olarak düzenlenir. Bankalara ibraz edilen nüsha 3 numaralı yükleten nüshasıdır. Belgede yer alan bilgiler: Uçuş sefer sayısı ve tarihi, malın cinsi ve miktarı, alıcının adı, yükletenin adı, navluna ait kayıt ve hava yolu şirketinin kaşe ve imzasıdır. Etiketlerkon

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment