Ata Karnesi Nedir, Nasıl Alınır?

ata-karnesi

Ata Karnesi Nedir, Nasıl Alınır?

ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

• ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)’nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.

• ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalar rejimi sırasında, gümrüklerce ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

• ATA karnesi ile gelen eşyanın ithalatında veya ihracında gümrüklerden geçiş süresi kısalmaktadır.

• ATA karnesinin geçerlilik süresi bir yıldır.

• ATA karnesi almak isteyen kişi veya kuruluşlar, taşınacak eşya için gereken teminatı odaya vermesi durumunda ATA karnesi alabilmektedirler.

ATA KARNESİ NASIL ALINIR?

Başvuru:
• Her hangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir.

• ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurtdışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adeti ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda Odamıza müracaat ederek, ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı Odaya vermesi halinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

Bunu da oku :  Gümrük Nedir ?

Teminat:
ATA karnelerine karşılık teminat olarak;

• Nakit (Türk Lirası veya Döviz)

• Banka Teminat Mektubu (Türk Lirası veya Döviz olabilir. Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur.)

• DevletTahvili (Kar Payı Pulu ile birlikte)

• Hazine Bonosu (Kar Payı Pulu ile birlikte) kabul edilir.

• Teminat döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değeri kadar alınır.

• Teminat TL. olarak verildiği takdirde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %50 fazlası oranında alınacaktır.

• ABD, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore ve Avrupa Birliği ülkelerine götürülecek, GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değerinin %40’ı oranında teminat alınacaktır.

ATA KARNESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Müdürlüğümüze ATA Karnesini almak için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;

1-Dilekçe

2-Taahhütname

3-Teminat Mektubu (kamu şirketleri bu teminattan muaftır)

4-ATA Karnesi ücreti makbuzu (ATO veznesine yatırılacak) (105YTL)

5-Proforma Fatura

6-Damga vergisi (Teminat Mektubu tutarının %.7,5’u (binde yedi buçuk) tutarında (Maliye’ye Damga Vergisi ödemekten muaf kamu kuruluşları bu vergiden muaftır-lütfen bu tür kuruluşlar kendi muasebelerinden böyle olduklarına dair bir belge ile müracaatlarını yapsınlar)

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANTETLİ KAĞIT

Ankara,00/00/2006

Ankara Ticaret Odası Dış Ticaret Müdürlüğü’ne ,

Sayın İlgili,

00/00/2006 – 00/00/2006 tarihleri arasında ÜLKE’de gerçekleştirilecek olan …………………….. amaçlı sergilenmek üzere ekte Proforma da belirtilen malzemelerin ATA Karnesi ile gönderilmesi için ilgili belgelerin düzenlenmesi konusunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Şirket Yetkilisi

Ek-2) Proforma Fatura

Ek-3) 105 (yüz beş) YTL ATO muhasebesine yatırılmış Karne ücret makbuzu ve fotokopisi

Ek-4) Maliye veznesine yatırılmış %07,5 Damga Vergisi makbuzu ve Fotokopisi

Ek-5) Banka Teminat Mektubu

TAAHÜTNAME ÖRNEĞİ

Ankara Ticaret Odası’ndan aldığımız TR-………..(burası boş bırakılacak size vereceğimiz ATA karnesi numarasını biz burada dolduracağız) numaralı ATA Karnesi ile geçici ihraç ettiğimiz eşyayı aynen ve eksiksiz olarak yurda geri getireceğimizi, ATA Karnesi koçanlarını ilgili gümrük idarelerine usulü uyarınca imza ettirip mühürleteceğimizi, bu işlemlerde eksik olması halinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince, ayrıca anılan karne ile ilgili olarak Türk ve yabancı gümrüklerce Türkiye Odalar Borsalar Birliği aracılığı ile talep edilecek gümrük, vergi ve resimleri ile ortaya çıkabilecek her türlü ödeme yükümlülüğünü gerek karnenin Kurumumuzda bulunduğu sürece, gerekse karnenin iadesinden sonra itiraz etmeden ve hukuk yollarına başvurmamıza gerek kalmaksızın, derhal ve tamamen ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Tarih:

Şirket Adı:

Şirket Yetkilisi:

İmza:

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

BANKA ANTETLİ KAĞIDI

Sayı : Tarih :

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

Ankara.

……………………………… Adreste bulunan …………….. Şirketin ATA Karnesi ile yurt dışına götüreceği/göndereceği eşya hususunda eşyaların geçici kabulü için ATA karneleri hakkında gümrük sözleşmesinde belirtilen geçici kabul veya transit için tesbit edilmiş şartlara raiyet etmemesi halinde ATA karnesi kapsamı eşya için ödenmesi gerekli giriş vergileri ve sair meblağ için teminat tutarı olan DÖVİZ CİNSİ (euro veya usd) XX.XXX,00 ( yazı ile ) ‘nı bankamız garanti ettiğinden protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akibet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı firmanın transit şartlarına riayet etmemiş olduğunu bildiren ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlu sıfatıyla banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

“İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.”

BANKA , Şube

Yetkili İmzalar

(Visited 43 times, 1 visits today)

Related posts

5 Thoughts to “Ata Karnesi Nedir, Nasıl Alınır?”

 1. Ali Tekin - Antalya

  ATA karneleri ve İstanbul Sözleşmesi, uluslararası ticaretteki engelleri aşmamıza yardımcı oluyor. İşlerimizin sürdürülebilirliğini artırmak adına bu tür girişimlerin desteklenmesi önemli. Bu belgelerin sağladığı kolaylık, ticaretin uluslararası düzeyde daha erişilebilir olmasına katkıda bulunuyor.

 2. Ayşe Kaya - Bursa

  ATA karneleri, işimizdeki ithalat ve ihracat süreçlerini oldukça kolaylaştırdı. Bu belgeler sayesinde gümrük işlemleri daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği avantajlar, iş dünyasında büyük bir memnuniyet yaratıyor.

 3. Murat Aksoy - İzmir

  ATA karneleri ve İstanbul Sözleşmesi, uluslararası ticarette gereksiz karmaşıklıkları ortadan kaldırıyor. Eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını düzenleyerek, işletmelerin daha etkili ve hızlı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyor. İş dünyası için olumlu bir gelişme.

 4. Zeynep Demir - Ankara

  İstanbul Sözleşmesi ve ATA karneleri, işlerimizi daha da hızlandırdı. Özellikle fuar ve etkinliklerde stand kurma gibi durumlarda, bu belgelerin sağladığı kolaylık işleri çok daha basitleştiriyor. Ticaretin sınırları aşmasını kolaylaştıran önemli bir adım.

 5. Ahmet Yılmaz - İstanbul

  ATA karneleri gerçekten işleri kolaylaştırıyor. İstanbul Sözleşmesi sayesinde, ticaretin hız kazanması ve daha az bürokrasi ile iş yapabilme imkanı sunuyor. Bu, özellikle sık sık uluslararası ticaret yapan işletmeler için büyük bir avantaj.

Leave a Comment