EUR-MED Dolaşım Sertifikası

gemiler

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

EUR.MED belgesi doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

  • İhracatçı firma onayını istediği EUR.MED belgesi için öncelikle bir dilekçe ile (EK1.a Dilekçe Örnekleri ) odamıza başvurmalıdır.
  • Dilekçe ekinde ilgili yönetmelikte bahsedildiği gibi kurallarına uygun olarak doldurulmalıdır.
  • Belgedeki 5 nolu kutuda varış ülkesi mutlaka yukarıdaki ülkelerinden biri olmalıdır.
  • 7 no.lu gözlemeler hanesinde eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde “Cumulation applied with ….” işaretlenip kimlerle kümülasyona tabi olduğu belirtilecek. Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise “No cumullation applied” kutucuğu işaretlenecektir.
  • 8 nolu kutuda malın tanımı eksiksizce belirtilmeli ve mutlaka 9. Kutuya malın brüt kg. yazılmalıdır.
  • Malın tanımı yapılıp brüt kg. Yazıldıktan sonra alt kısmı tek çizgi ile mutlaka kapatılmalıdır.
  • 12.Kutu firma tarafından doldurulup firma kaşesi basılarak imzaya yetkili kişi tarafından imzalanması gereklidir. Ayrıca firma belgenin en son nüshasının arkasındaki İHRACATÇI BEYANI (örnek için bkz EK-3) kısmını eksiksizce doldurup imza ve kaşe koyacaktır.
  • AB’den ithalatı gerçekleştirilip kümülasyona dahil edilecek sanayi ürünü ve işlenmiş tarım ürünleri için ATR Belgesi ile birlikte MUTLAKA “tedarikçi beyanı” düzenlenir.
  • Buna ek olarak maliye onaylı Türkçe fatura fotokopisi ve taahhütname (EK-2) eklenmelidir.
  • Belgedeki bilgilerle, faturadaki bilgiler birbirini tutmalıdır. Ayrıca Odamız yetkilileri tasdik işlemini yaparken başka belgelerde talep edebilirler.
Bunu da oku :  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

EUR-MED Dolaşım sertifikası Menşe statüsünde bir belge olduğu için AKREDİTİF ŞARTI olsa dahi yanında Menşe Şahadetnamesi ile birlikte onaylanamaz.

Oda Tarafından Tasdik Edilen Bir EUR-MED Dolaşım Sertifikasının Değiştirilmesi Veya Belgenin İptali
Tasdik edilen bir EUR-MED Dolaşım Sertifikasının değiştirilmesi/iptali, bu değiştirme/iptal işleminin eşya ihraç edilmeden önce yapılması şartıyla mümkündür.
Dolaşım belgesinin değiştirilmesi talebi, belgeyi düzenleyen Oda tarafından incelenir. Cins, nevi, nitelik ve miktar açısından, kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin tasdik işlemi yapılır.
İptal edilen bir belgenin tüm nüshaları, firma tarafından Odaya iade edilir.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment